ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ (ਆਜੀਵਿਕਾ) ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੀ .ਐੱਸ. ਆਰ .ਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਪੀ .ਐੱਸ. ਆਰ .ਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਪੀ .ਐੱਸ. ਆਰ .ਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ (ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)