Close

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ (ਮਿਤੀ 27_ ਨਵੰਬਰ_2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ)

ਲਡੀ ਨੰਬਰ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ
1.
ਕੇਸ ਵਰਕਰ

ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ

2.
ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ