ਤਹਿਸੀਲ ਤਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2017-18

ਤਹਿਸੀਲ ਤਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2017-18
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਤਹਿਸੀਲ ਤਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2017-18 20/04/2017 ਡਾਊਨਲੋਡ(6 MB)